Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिम्रौनगढ, बारा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिम्रौनगढ, बारा

धनीलाल साह
धनीलाल साह

सहायक लेखापाल

संजय कुमार शाह
संजय कुमार शाह

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर